ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

„ТРАФИК КОНТРОЛ БГ“ ЕООД, ЕИК 204877175, обработва лични данни на посетителите на своя уебсайт trafficcontrol.bg като Администратор на лични данни, в качеството им на субекти на лични данни, съгласно Общ регламент за защита на личните данни (ОРЗД), познат като GDPR, и българското законодателство в областта на защита на личните данни.

 

Данни за контакт с Администратора на лични данни:

e-mail: zib.l1718490301ortno1718490301cspg@1718490301eciff1718490301o1718490301, тел. 042 600 362
адрес: гр. Стара Загора, бул. Славянски 57 ет.4

 

ЛИЧНИ ДАННИ

 

При използването уебсайта trafficcontrol.bg, Администраторът „ТРАФИК КОНТРОЛ БГ“ ЕООД събира директно и косвено от посетителите на сайта следните лични данни:

 • IP адрес;
 • Email;
 • Име;
 • Телефон;
 • Лични данни, които са предоставени чрез формата за запитвания.

 

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

В качеството на Администратор на лични данни, „ТРАФИК КОНТРОЛ БГ“ ЕООД обработва лични данни на посетителите на уебсайта trafficcontrol.bg с цел защита на уебсайта (чл. 6 пар. 1 б. „е“ ОРЗД), както и отговаряне на запитвания от посетители (чл. 6 пар. 1 б. „е“ ОРЗД).

 

СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ

 

В общия случай „ТРАФИК КОНТРОЛ БГ“ ЕООД съхранява обработваните лични данни за срок от 2 години, с изключение на случаите изрично посочени в нормативен акт.

 

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В качеството си на Администратор на лични данни „ТРАФИК КОНТРОЛ БГ“ ЕООД споделя лични данни на посетителите на уебсайта само с лица свързани с поддържането на уебсайта или отговор на изпратено съобщение чрез контактната форма, както и при нормативно задължение.

 

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

В качеството си на Администратор на лични данни, „ТРАФИК КОНТРОЛ БГ“ ЕООД предприема различни и множество организационни и технически мерки за поддържане на високо ниво на сигурност на обработваните лични данни.

„ТРАФИК КОНТРОЛ БГ“ ЕООД не предоставя обработваните лични данни на трети страни  и обработва всички лични данни на сървъри в Република България.

Администраторът не осъществява автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

 

ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

 

„ТРАФИК КОНТРОЛ БГ“ ЕООД уведомява посетителите на уебсайта trafficcontrol.bg, че като субект на лични данни имат следните права по отношение на своите лични данни:

 • да получат информация дали се обработват техни лични данни и да получат достъп до данните;
 • да поискат да бъдат коригирани неточни лични данни, свързани с тях;
 • да поискат изтриване на свързаните с тях лични данни в точно определени случаи;
 • да поискат ограничаване на обработването на техни лични данни при определени условия;
 • да направят възражение срещу обработване на техни лични данни при определени условия;
 • да възразят да бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Всяко от изброените права може да бъде упражнено чрез съобщение:

e-mail: zib.l1718490301ortno1718490301cspg@1718490301eciff1718490301o1718490301, тел. 042 600 362.

 

ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН

Всяко физическо лице, което смята, че правата му по отношение на личните му данни при използването на уебсайта trafficcontrol.bg са нарушени от „ТРАФИК КОНТРОЛ БГ“ ЕООД, има право да подаде жалба до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, с адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg